นายชาตรี ถิรวรกุล หรือ ฮุย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing ที่มีประสบการณ์การทํางานในอุตสาหกรรมนี้มากว่า 10 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายชาตรีได้สะสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางหลายด้าน ทั้งในแง่ของทฤษฎีและการปฏิบัติจริง อาทิ

 • ผ่านการอบรมหลักสูตร AI, Generative and Data for Marketing จากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa ซึ่งเป็นหลักสูตรล่าสุดในปี 2566 ทําให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
 • เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing ให้กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ประสบการณ์จริงในการพัฒนา เป็นเจ้าของและบริหารเว็บไซต์สําหรับธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรถมือสอง เป็นต้น

บทความนี้จะกล่าวถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing ของ นายชาตรี ถิรวรกุล หรือ ฮุย โดยละเอียด ดังนี้ความสามารถด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์นายชาตรี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ เพื่อนํามากําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบนโลกดิจิทัลได้อย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพในการทําธุรกิจออนไลน์ เขาเน้นย้ําความสําคัญของการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน การคัดเลือกช่องทางการตลาดที่เหมาะสม และการวัดผลเพื่อปรับกลยุทธ์ให้ตรงจุด ทําให้สามารถสร้างแคมเปญโฆษณาที่ตอบโจทย์ user ได้อย่างลงตัวการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆนายชาตรี ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างใกล้ชิด และคอยประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด เช่น

 • ใช้ AI และ Machine Learning ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
 • ใช้ AR และ VR เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้า
 • ประยุกต์ใช้ Real-time bidding และ Programmatic Advertising เพื่อให้โฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยํา

นอกจากนี้ เขายังแนะนําให้นํา Data Analytics มาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับอินไซต์และข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคแต่ละรายทักษะการสร้างแบรนด์และเนื้อหาคุณภาพนายชาตรี มีความชํานาญในการสร้างแบรนด์และการตลาดเชิงเนื้อหาสําหรับธุรกิจ ทั้งบนเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเขาเข้าใจดีว่า เนื้อหาคือพระเอกในโลกดิจิทัล การสร้างเนื้อหาที่ดี มีคุณค่า และตรงใจลูกค้า จะช่วยสร้างการจดจําแบรนด์และดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีฮุยเชี่ยวชาญการเขียนเนื้อหาในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บทความ blog infographic เนื้อหาวิดีโอ เป็นต้น พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคนิคการเขียนให้กับทีมงานและลูกค้าได้เป็นอย่างดีทักษะการตลาด Facebook, Instagram, YouTubeนายชาตรี ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญการตลาดโซเชียลมีเดียอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ Facebook, Instagram และ Youtube ที่ถือเป็นแพลตฟอร์มหลักในการทําการตลาดเขามีความสามารถในการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ ออกแบบกลยุทธ์โฆษณา เลือกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดที่สุด พร้อมทั้งสามารถคัดสรร Influencer ที่เหมาะสมมาร่วมทําการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถสร้างแคมเปญโฆษณาบนโซเชียลมีเดียได้อย่างประทับใจและได้ผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีนอกจาก Facebook แล้ว นายชาตรียังมีความเชี่ยวชาญในการทําการตลาดบน Instagram ด้วยการคัดสรรเนื้อหา รูปภาพ และวิดีโอที่สวยงาม ดึงดูดใจ เพื่อดึงดูด follower และสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึง influencer marketing บน Instagram ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงYoutube ก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ นายชาตรี ถนัดในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ ทั้งในรูปแบบของวิดีโอบล็อก วิดีโอแนะนําสินค้าและบริการ หรือแม้กระทั่ง วิดีโอให้ความรู้ความเข้าใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกจากนี้ นายชาตรียังมีความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน อาทิ

 • การทํา SEO เพื่อให้เว็บไซต์และเนื้อหาต่างๆ ขึ้นอันดับแรกของการค้นหา
 • การทํา Google Ads PPC เพื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 • การออกแบบเว็บไซต์และการตลาดอีคอมเมิร์ซ
 • การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล Data Analytics
 • การจัดการโครงการ Digital Marketing ขนาดใหญ่

สรุปได้ว่า นายชาตรี ถิรวรกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing ที่มีประสบการณ์และผลงานโดดเด่นมากมาย มีความสามารถหลากหลายด้านทั้งในแง่ของทฤษฎีและการปฏิบัติจริง จึงเหมาะเป็นที่ปรึกษาและมอบหมายโครงการ Digital Marketing ให้ได้อย่างมั่นใจ